Psalm

Psalm jest odmianą poezji religijnej – ma charakter modlitwy przeznaczonej do śpiewania. Jak podaje „Słownik terminów literackich”, rozpoznawczą cechą psalmu jest przede wszystkim podniosły nastrój, nadający mu znamion hymnu. Utwór ten ma charakter zrytmizowany i dzieli się na wersety. Cząstki te składają się z kilku części. Druga z nich jest najczęściej powtórzeniem, uzupełnieniem lub zaprzeczeniem części pierwszej. Taki zabieg stylistyczny nazywany jest paralelizmem...

Read More