Renowacja malowideł – kościół w Wełtyniu ; zakończono I etap 2022/2023

 Wełtyńskie malowidła zaliczane są do jednych z najwybitniejszych przykładów późnogotyckich polichromii ściennych na terenie Polski i ich zachowanie dla przyszłych pokoleń jest ważnym zadaniem dla Parafii, służb konserwatorskich i wszystkich miłośników zabytków i dzieł sztuki.

W Zaleceniach Pokontrolnych Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z sierpnia.2022 r. wskazano na pilną konieczność wykonania Opinii Konserwatorskiej dotyczącej stanu zachowania malowideł ściennych oraz opracowanie programu prac konserwatorskich z zaleceniem ich pilnego wykonanie, gdyż bezpieczeństwo obiektu jest poważnie zagrożone z powodu występowania rozległych odspojeń tynków od murów kościoła.

Celem zaplanowanych w październiku 2022 r. i zrealizowanych w 2023 r, w ramach dofinansowania z programu OCHRONA ZABYTKÓW ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa, prac konserwatorsko-restauratorskich było zabezpieczenie jednych z najcenniejszych gotyckich polichromii na Pomorzu Zachodnim. W ramach uzyskanej w czerwcu 2023r. dotacji w bieżącym roku wykonano I etap działań konserwatorsko – restauratorskich obejmujący wykonanie prac konsolidujących tynki z podłożem, a także uzupełnienie ubytków tynku w niezbędnym zakresie w prezbiterium kościoła oraz na przyległym fragmencie ściany południowej. Wykonano również oczyszczenie i reintegrację warstwy malarskiej na kwaterze z przedstawieniem „Cierniem koronowanie”.

W październiku 2023 r. złożono kolejny wniosek o dofinansowanie II etapu prac konserwatorsko – restauratorskich obejmujący resztę powierzchni zabytkowych malowideł na ścianie południowej, zachodniej i północnej.