Trójca święta

Prawda o Trójcy Świętej mówi o tym, że jest jeden Bóg w trzech osobach: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Jak naucza Katechizm Kościoła Katolickiego, „nie wyznajemy trzech bogów, ale jednego Boga w trzech osobach” (KKK 253); jesteśmy „chrzczeni «w imię» – a nie «w imiona» – Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ponieważ jest tylko jeden Bóg, Ojciec wszechmogący, i Jego jedyny Syn, i Duch Święty: Trójca Święta” (KKK 233). Te Osoby Boskie różnią się jednak relacjami wzajemnymi i pochodzeniem. Bóg Ojciec zrodził przed wiekami Syna Bożego, współistotnego Sobie, a Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna Bożego.

Rzeczywistość Trójcy Świętej była zapowiadana w obrazach w Starym Testamencie, między innymi w wizycie trzech Boskich wędrowców u patriarchy Abrahama (Rdz 18,1-15). Tę biblijną scenę uwiecznił na swej słynnej ikonie rosyjski malarz Andrzej Rublow.

Dopiero jednak Jezus objawił nam, że Bóg jest Ojcem w niezwykłym sensie – nie tylko jako Stwórca, lecz jako odwieczny Ojciec w relacji do swojego jedynego Syna. Z kolei Jezus jest Synem wyłącznie w relacji do swego Ojca: „Nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić” (Mt 11,27; por. KKK 240). Cały sens ziemskiej działalności Jezusa sprowadza się więc do tego, że objawia On Ojca, pełni Jego wolę i dokonuje zbawienia człowieka jako Syn Ojca, przyjmujący naturę ludzką. Uwielbienie Jezusa Chrystusa, przyjęcie Jego ofiary przez Ojca i objawienie ostatecznych losów świata dokonuje się w mocy Ducha Świętego (Rz 1,4; 1 Tm 3,15). Duch Święty jest węzłem miłości spajającym Ojca i Syna, dlatego tajemnica wewnętrznej jedności życia Bożego jest dla chrześcijan wezwaniem, aby w życiu kierować się miłością, szukając jedności na wzór Trójcy Świętej.

Zapamiętajmy: „Tajemnica Trójcy Świętej stanowi centralną tajemnicę wiary i życia chrześcijańskiego. Tylko jedyny Bóg, objawiając się, może pozwolić poznać się jako Ojciec, Syn i Duch Święty” (KKK 261). „Wiara katolicka polega na tym, abyśmy czcili jednego Boga w Trójcy, a Trójcę w jedności, nie mieszając Osób (…) inna jest bowiem Osoba Ojca, inna Syna, inna Ducha Świętego, lecz jedno bóstwo”(KKK 266). W jednym działaniu Bożym każda Osoba Boska ukazuje to, co jest Jej własne w Trójcy Świętej, chodzi tu szczególnie o dar stworzenia, odkupienia i uświęcania świata (por. KKK 267).