Pytania na Wielki Post

Jezus przemierzał różne miejscowości i głosił: „Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie” (Mt 4, 17). Wskazując na Boże królestwo, Jezus wskazywał na siebie samego, bo to wraz z Jego przyjściem między ludzi owo królestwo się przybliżyło.

Co to znaczy Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię?

Nawrócić się, znaczy zmienić mentalność. Kiedy Jezus mówi: „Nawracajcie się” zaprasza nas do zmiany naszego sposobu myślenia. Kiedy mówi: „Wierzcie w Ewangelię” zaprasza nas do wiary w Jego słowa, które są nam przekazane przez cztery Ewangelie.

Do czego wzywają słowa Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię?

Człowiek nawracający się wierzy jakby nową wiarą w Ewangelię. Wierzy, że Jezus Chrystus żyje dziś i działa tu i teraz w Kościele. Wierzyć w Ewangelię, to nie tylko akceptować Boże słowo, ale także wypełniać to słowo, czyli w wierzeniu Ewangelii zawarte jest także okazywanie Bogu posłuszeństwa.

Co to znaczy nawrócić się i wrócić do Boga?

Po hebrajsku słowo „shuv” nawrócić się to „zawrócić”, „powrócić do Boga”, czyli odnowić swoją osobistą relację z Bogiem, która została utracona przez grzech. Greckie słowo „metanoeo” to nawrócenie się w znaczeniu „zmiany myślenia”.

Od czego zaczyna się nawrócenie?

Człowiek, który się nawraca, powinien najpierw zapytać siebie o to, czy powstrzymywał się od czynienia zła: czy nie ubóstwiał jakichś rzeczy czy osób, czy nie stawiał ich w miejsce Boga, czy nie zabijał, nie cudzołożył, nie kłamał, nie kradł, czy nie wyrządzał krzywdy rodzicom i innym ludziom?

Jak się modlić o nawrócenie?

Panie Jezu Chryste, który jesteś przyjacielem grzeszników i pragniesz, aby wszyscy nawrócili się i zostali zbawieni. Pokornie Cię proszę o to, abyś udzielił mi łaski przemiany serca. Spraw, bym nie wracał do dawnych grzechów i nie ulegał moim nałogom. Wiem, że sam z siebie nie jestem zdolny się zmienić i poprawić

Po co się modlić?

Modlitwa to sposób na zwrócenie oczu ku wieczności, pomiędzy zajęciami codziennego dnia. Pomaga dostrzec Boga, który jest blisko – jest z nami na drodze naszego życia. Modlitwie sprzyja wyciszenie i samotność. Jezus udawał się sam na miejsce pustynne, zanim rozpoczynał spotkania z ludźmi.

Co modlitwa zmienia w życiu człowieka?

Wpływ modlitwy na mózg
Wyniki badań wskazują, że
regularne akty altruizmu przedłużają człowiekowi życie i zwiększają jego poczucie szczęścia. Dokumentuje to badanie przeprowadzone na 2700 mężczyznach, których poddawano badaniom przez 10 lat.

Czy modlitwa ma moc?

Jak już wspomniałem, prawdziwa modlitwa daje życie i ma moc przemiany życia. Modlitwa, która naprawdę jest modlitwą, a nie tylko wypowiadaniem słów, będzie wpływała na ludzkie życie. I to jest właśnie kryterium, za pomocą którego można rozpoznać, czy modlitwa jest prawdziwa, czy nie.

Jak się modlić aby być wysłuchanym?

Modlitwa samego nawet Chrystusa Pana może się nam wydawać niewysłuchana. „Z głośnym wołaniem i płaczem – mówi o Jego modlitwie autor Listu do Hebrajczyków – za dni ciała swego zanosił On gorące prośby i błagania do Tego, który mógł Go wybawić od śmierci, i został wysłuchany dzięki swej uległości” (Hbr 5, 7). Bóg wybrał to, co lepsze dla Jezusa.

Czterdziestodniowy czas postu stanowi swoiste rekolekcje, które przypominają wędrówkę Izraela przez pustynię. Bóg chciał, aby ten czas był dla Ludu Wybranego czasem oczyszczenia, pogłębienia więzi, uświadomienia sobie szczególnego wybrania, głębszej miłości.